Δευτέρα - Παρασκευή - 8:00 - 14:00

Δημοτικό Κοινωνικό Γυμναστήριο

Δήμου Άργους Μυκηνών

Δικαιολογητικά εγγραφής για το κοινό:

1. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή καρδιολόγο στην οποία θα αναγράφεται σαφέστατα ότι είναι υγιής και ικανός προς άθληση.
3.Μία φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς .


4. Οι ιατρικές βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα και να έχουν διάρκεια ενός έτους, από την ημερομηνία βεβαίωσης του Ιατρού. Χαρτιά με αλλοιωμένα στοιχεία ή παρελθούσα ημερομηνία λήξης δεν γίνονται δεκτά. Τα ιατρικά χαρτιά με ειδικότητα «ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ» γίνονται δεκτά μόνο παθολογικά. Αντίγραφο (φωτοτυπία) ιατρικών βεβαιώσεων από ∆ημόσιους ιατρούς ή κρατικά νοσοκομεία γίνονται δεκτά μόνο εάν είναι νομίμως επικυρωμένα από αρμόδια επίσημη αρχή. Αντίγραφο (φωτοτυπία) ιατρικών βεβαιώσεων από ιδιώτες ιατρούς ή ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα γίνονται δεκτά μόνο όταν είναι επικυρωμένα από ∆ικηγόρο.
5. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.) μόνο τα επικυρωμένα και μεταφρασμένα ιατρικά χαρτιά γίνονται δεκτά .


ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΠΟ 16 ΕΤΩΝ
1. Ιατρική γνωμάτευση από παιδίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο στην οποία θα αναγράφεται σαφέστατα ότι είναι υγιής και ικανός προς άθληση
2. Μία φωτογραφία.
3. Πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτότητα .
4. Οι ιατρικές βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε πρόσφατο χρόνο και να έχουν ισχύ ένα (1) έτος.